نرم افزار تحليل پوششي داده ها (DEA)  
   
 
نرم افزار آمار توصيفي  نرم افزار آزمون فرضيه (ميانگين) نرم افزار تحليل مولفه هاي اصلي (pca)   نرم افزار خوشه بندي kmeans
نرم افزار الکتره
نرم افزار saw فازي نرم افزار تاکسونومي عددي   نرم افزار آلفاي کرونباخ
نرم افزارهاي برنامه ريزي خطي
نرم افزار waspas نرم افزار QFD فازي   نرم افزار غربالگري فازي