اين نرم افزار کاملا رايگان هست


نرم افزار 3 مرحله دارد:

مرحله 1: ورود نام    >  مرحله 2: ورود اطلاعات و داده ها     >   مرحله 3: دريافت خروجي


مرحله 1: ورود نام

در اين مرحله نام را وارد کنيد.

شکل 1- صفحه ورود نام


 

مرحله 2: ورود اطلاعات وداده ها

در اين مرحله ابتدا تعداد سطرها(مشاهدات)، تعداد ستون ها(متغيرها) را وارد کنيد و دکمه ايجاد جدول را بزنيد تا جدول ايجاد شود.

اگر در جدول داده ها، مقادير مفقودي داريد:

1- حذف مشاهده: اگر اين گزينه را انتخاب کنيد کل سطري که مقدار مفقودي دارد حذف مي شود

2- جايگزيني با ميانگين متغير: اگر اين گزينه را انتخاب کنيد مقدار مفقودي با ميانگين متغيري(ستون) که مقدار مفقودي دارد جايگزين مي شود

 

سپس داده ها را در جدول وارد کنيد

اکيدا توصيه مي شود که داده ها را از قبل وارد اکسل کنيد سپس با copy و paste تمامي مقادير را وارد نرم افزار کنيد

محيط اين نرم افزار کاملا شبيه اکسل هست و براي paste کردن کافيست  روي سلول اول يکبار کليک کرده و ctrl+v را بزنيد (شکل 3)

با زدن دکمه دريافت خروجي محاسبات صورت مي گيرد

شکل 2 - صفحه ورود اطلاعات و داده ها

 

شکل 3- نحوه copy و paste کردن داده ها به جدول

 


3- دريافت خروجي

در ابتداي گزارش خروجي مشخصات پروژه قرار دارد (مثل نام پروژه، تعداد مشاهدات، تعداد متغيرها و ...)

دو جدول در گزارش خروجي وجود دارد:

جدول اول که مقادير آلفاي کرونباخ را نشان مي دهد.

جدول دوم که نشان مي دهد اگر هريک از متغيرها حذف شوند مقدار آلفاي کرونباخ چه تغييري مي کند.

شکل 4- خروجي نر م افزار