عکس هاي نرم افزار آنلاين خوشه بندي kmeans

کار با اين نرم افزار فوق العاده آسان بوده و اجراي آن تا دريافت خروجي کمتر 30 ثانيه زمان مي برد

صفحه ورود نام پروژه

 

صفحه ورود اطلاعات

 

صفحه جواب

 

 

نمايش تمام صفحه

(همان صفحه جواب است با اين تفاوت که تنها جداول و عکس هاي پروژه در آن نمايش داده شده است و ساير قسمت هاي سايت در آن نمايش داده نمي شود)

 

 

 

دريافت گزارش خام

شما با دريافت خروجي يک فايل که شامل گزارش خروجي و گزارش خام(WORD) است دريافت مي کنيد.  شما به راحتي مي توانيد جداول و عکسهاي موجود در گزارش خروجي را در گزارش خام قرار داده و يک گزارش WORD کامل تهيه کنيد