آشنايي با نرم افزار آنلاين تحليل پوششي داده ها (DE

کار با نرم افزار آنلاين تحليل پوششي داده ها(DEA) فوق العاده راحت است و در کمتر از 20 ثانيه مي توانيد گزارش کامل خروجي دريافت کنيد


نرم افزار 4 مرحله دارد:

مرحله 1: ورود نام    >  مرحله 2: ورود اطلاعات     >  مرحله 3: ورود داده    >   مرحله 4: دريافت خروجي


مرحله 1: ورود نام

 

 

مرحله 2: ورود اطلاعات

 

مرحله 3: ورود داده

 

مرحله 4: دريافت خروجي

گزارش خروجي شامل 1- مقدار کارايي، 2- گروه­ هاي مرجع، 3- تعداد مرجع شدن هر واحد، 4- مقادر لاندا (ضرايب واحدهاي مرجع)، 5- مقادير کمبود، 6- مقادير مازاد، 7- مقادير متغيرهاي مدل اوليه vi(ضرايب ورودي ها) و ur(ضرايب خروجي­ ها)، 8- مقدار متغيرهاي کمکي در مدل اوليه و ...

مثال حل شده با توضيحات (دانلود)

 

اين هم نمونه full screen (تمام صفحه) خروجي

 

فايل word هم مي توانيد دانلود کنيد