آشنايي با محيط نرم افزار برنامه ريزي خطي

کار با نرم افزار آنلاين برنامه ريزي خطي فوق العاده راحت است و در چند ثانيه مي توانيد گزارش کامل خروجي دريافت کنيد.


نرم افزار 4 مرحله دارد:

مرحله 1: ورود نام    >  مرحله 2: ورودمشخصات >  مرحله 3:تعريف مدل  > مرحله 4: دريافت خروجي


مرحله 1: ورود نام

 

 


مرحله 2: ورود مشخصات

 

 


مرحله 3: تعريف مدل

 


مرحله4: دريافت خروجي

 


نمايش تمام صفحه خروجي

 


 

دانلود گزارش خروجي + گزارش خام word