معرفي کوتاه

نرم افزار  تحليل پوششي داده ها 

 • کاربري راحت
 • امکان استفاده از نسخه دمو (رايگان)
 • انواع مدل ها (ccr، Bcc،  اندرسون – پيترسون، جمعي)
 • انواع بازده نسبت به مقياس (irs,drs,vrs,crs) ، وردودي محور و خروجي محور
 • خروجي کامل (کارايي، واحدهاي مرجع، مقادير هدف، مقادير لاندا، مقادير متغيرهاي اوليه و ...)
 • گزارش کامل word در خروجي
 • اين نرم افزار داراي جدولي است که مي توانيد داده هاي خود را از  اکسل يا جداول word و ... به راحتي copy وpaste  کنيد.
 • دريافت خروجي در کمتر از 30 ثانيه
 • بدون محدوديت اجرا در زمان مشخص شده
 • راهنماي فارسي و کامل

براي آشنايي بيشتر و استفاده از نرم افزار وارد شويد


نرم افزار تحليل مولفه هاي اصلي(pca)

 • رايگان
 • عدم محدوديت در تعريف سطرها(مشاهدات) و ستون ها (متغيرها)
 • کاربري فوق العاده آسان
 • راهنماي فارسي و کامل
 • اين نرم افزار داراي جدولي است که مي توانيد داده هاي خود را از  اکسل يا جداول word و ... به راحتي copy وpaste  کنيد.
 • امکان نام گذاري متغيرها
 • محيط جدول شبيه اکسل است و کار با اکسل را براي شما تداعي مي کند.
 • سرعت بالاي اجرا
 • خروجي کامل(  آزمون KMO ،  آزمون بارتلت،   مقادير ويژه، درصد واريانس و درصد تجمعي واريانس، نمودار اسکري (scree plot)، مقادير بار عاملي قبل از چرخش و مقادير بار عاملي بعد از چرخش)

براي آشنايي بيشتر و استفاده از نرم افزار وارد شويد


 

نرم افزار خوشه بندي k-means

 • بدون محدوديت در تعداد داده ها و خوشه ها
 • خروجي کامل(مراکز خوشه ها،مجذور فاصله ­ي داده­ هاي يک خوشه تا مرکز و ....)
 • گزارش کامل word
 • امکان copy و paste  داده ها به نرم افزار
 • دريافت خروجي در کمتر از 30 ثانيه
 • بدون محدوديت اجرا در زمان مشخص شده
 • راهنماي فارسي و کامل

براي آشنايي بيشتر و استفاده از نرم افزار وارد شويد

 


نرم افزار آنلاين برنامه ريزي خطي

 • کاربري راحت
 • تعريف ساده مدل برنامه ريزي خطي در نرم افزار
 • خروجي کامل (مقدار هدف، متغيرها، مقادير دوگان محدوديت هاف مقادير دوگان هدف)
 • گزارش کامل word
 • تحليل حساسيت (دامنه تغييرات اعداد سمت راست، دامنه تغييرات ضرايب تابع هدف)
 • دريافت خروجي در کمتر از 30 ثانيه
 • بدون محدوديت اجرا در زمان مشخص شده
 • راهنماي فارسي

براي آشنايي بيشتر و استفاده از نرم افزار وارد شويد

 


نرم افزار آنلاين آمار توصيفي

 • رايگان
 • عدم محدوديت در تعريف سطرها(مشاهدات) و ستون ها (متغيرها)
 • کاربري فوق العاده آسان
 • خروجي کامل (ميانگين، واريانس، ميانه، چولگي، کشيدگي)
 • امکان copy و paste  داده ها به نرم افزار
 • دريافت خروجي در کمتر از 30 ثانيه
 • راهنماي فارسي و کامل 

براي آشنايي بيشتر و استفاده از نرم افزار وارد شويد

 


نرم افزار آنلاين ضرب دو ماتريس

 • رايگان
 •   عدم محدوديت در تعريف سطرها(مشاهدات) و ستون ها (متغيرها)
 • امکان copy و paste  داده ها به نرم افزار
 •  کاربري فوق العاده آسان
 • راهنماي فارسي و کامل  

براي آشنايي بيشتر و استفاده از نرم افزار وارد شويد

 


نرم افزار آنلاين برنامه ريزي عدد صحيح

 • کاربري راحت
 • تعريف ساده مدل برنامه ريزي خطي عدد صحيح در نرم افزار
 • خروجي کامل (مقدار هدف، متغيرها، مقادير دوگان محدوديت هاف مقادير دوگان هدف)
 • گزارش کامل word
 • تحليل حساسيت (دامنه تغييرات اعداد سمت راست، دامنه تغييرات ضرايب تابع هدف)
 • دريافت خروجي در کمتر از 30 ثانيه
 • بدون محدوديت اجرا در زمان مشخص شده
 • راهنماي فارسي

براي آشنايي بيشتر و استفاده از نرم افزار وارد شويد


نرم افزار آنلاين waspas:

 • خروجي کامل(نرمال سازي ورودي، تشکيل ماتريس داده هاي نرمال وزين (جمعي)، تشکيل ماتريس داده هاي نرمال وزين (ضربي)، محاسبات نهايي و رتبه بندي گزينه ها)
 • خروجي مرحله به مرحله: بدين معني که جدول مربوط به هر يک از مراحل waspas در خروجي وجود دارد.
 •  کاربري آسان
 • راهنماي فارسي
 •  امکان copy و paste کردن داده ها در نرم افزار.

براي آشنايي بيشتر و استفاده از نرم افزار وارد شويد


نرم افزار آنلاين مشتق گيري

 • رايگان
 • کاربري ساده
 • امکان مشتق گيري از توابع پيچيده
 • راهنماي فارسي

براي آشنايي بيشتر و استفاده از نرم افزار وارد شويد

 

 


نرم افزار آنلاين برنامه ريزي صفر و يک

 • کاربري راحت
 • تعريف ساده مدل برنامه ريزي خطي صفر ويک در نرم افزار
 • خروجي (مقدار هدف، متغيرها)
 • گزارش کامل word
 • دريافت خروجي در کمتر از 30 ثانيه
 • بدون محدوديت اجرا در زمان مشخص شده

براي آشنايي بيشتر و استفاده از نرم افزار وارد شويد

 


 نرم افزار saw فازي

1- خروجي کامل

2- خروجي مرحله به مرحله: بدين معني که جدول مربوط به هر يک از مراحل fuzzy saw در خروجي وجود دارد.

2- کاربري آسان

3- راهنماي فارسي

4- امکان copy و paste کردن داده ها در نرم افزار.


نرم افزار تاکسونومي عددي

 1. عدم محدوديت در تعريف سطرها(مشاهدات) و ستون ها (متغيرها)
 2. خروجي کامل : مقادير استاندارد، ماتريس فواصل مرکب، مقدار کوتاهترين فاصله، حد بالا و پايين جهت تعيين عناصر همگن، ماتريس عناصر همگن، مقدار ايده آل از ماتريس استاندارد عناصر همگن، سرمشق توسعه(cio)، درجه توسعه يافتگي(fi)  و نمودار درجه توسعه يافتگي
 3. کاربري فوق العاده آسان
 4. راهنماي فارسي و کامل
 5. اين نرم افزار داراي جدولي است که مي توانيد داده هاي خود را از  اکسل يا جداول word و ... به راحتي copy وpaste  کنيد.
 6. امکان نام گذاري متغيرها
 7. محيط جدول شبيه اکسل است و کار با اکسل را براي شما تداعي مي کند.
 8. سرعت بالاي اجرا


نرم افزار محاسبه پايايي(آلفاي کرونباخ)

 • کاملا رايگان
 • عدم محدوديت در تعداد مشاهدات و متغيرها
 • خروجي: مقدار آلفاي کرونباخ کلي، مقدار آلفاي کرونباخ کلي در صورت حذف هر يک از متغيرها
 • اين نرم افزار داراي جدولي است که مي توانيد داده هاي خود را از  اکسل، spss ، جداول   word و  ... به راحتي copy وpaste   کنيد.
 • عدم محدوديت در تعداد واحدها، ورودي ها و خروجي ها
 • کاربري فوق العاده آسان
 • راهنماي فارسي و کامل
 • خروجي کامل
 • سرعت بالاي اجرا