قیمت ها

قيمت نرم افزارها

 • نرم افزار طراحي پرسشنامه آنلاين   رايگان   (بدون هيچ محدوديتي)

 

 

 


 • نرم افزار آمار توصيفي     رايگان        (بدون محدوديت زماني و تعدادي)

   

   

                                                 


 • نرم افزار تحليل پوششي داده ها (DEA)

نسخه دمو - رايگان ولي با محدوديت

بسته 1 تايي               10000 تومان   (1 بار دريافت خروجي )

بسته 10 تايي     25000 تومان (10 بار اجراي نرم افزار)

بسته 20 تايي     40000 تومان (20 بار اجراي نرم افزار) 

زمان انقضاي کليه بسته ها 2 ماه (60 روز) است

        


 • نرم افزار تاکسونومي عددي:

نسخه دمو - رايگان ولي با محدوديت

بسته 1 تايي     12000 تومان (1 بار اجراي نرم افزار)

بسته 3 تايي     18000 تومان (3 بار اجراي نرم افزار)

بسته 5 تايي     27000 تومان  (5 بار اجراي نرم افزار)

بسته 7 تايي     34000 تومان  (7 بار اجراي نرم افزار)

        


 • نرم افزار خوشه بندي   

بسته 1 تايي     4000 تومان (1 بار اجراي نرم افزار)

بسته 3 تايي     6000 تومان (3 بار اجراي نرم افزار)  

بسته 5 تايي     9000 تومان  (5 بار اجراي نرم افزار)

بسته 7 تايي     11000 تومان  (7 بار اجراي نرم افزار)

زمان انقضاي کليه بسته ها 1 ماه (30 روز) است

       


 • نرم افزار برنامه ريزي خطي

بسته 1 تايي     5000 تومان (1 بار اجراي نرم افزار)

بسته 3 تايي     7500 تومان (3 بار اجراي نرم افزار) 

بسته 5 تايي     11000 تومان  (5 بار اجراي نرم افزار)

بسته 7 تايي     14000 تومان  (7 بار اجراي نرم افزار)

زمان انقضاي کليه بسته ها 1 ماه (30 روز) است 


 • نرم افزار برنامه ريزي عدد صحيح  

بسته 1 تايي     5000 تومان (1 بار اجراي نرم افزار)

بسته 3 تايي     7500 تومان (3 بار اجراي نرم افزار) 

بسته 5 تايي     11000 تومان  (5 بار اجراي نرم افزار)

بسته 7 تايي     14000 تومان  (7 بار اجراي نرم افزار)

زمان انقضاي کليه بسته ها 1 ماه (30 روز) است

   


 • نرم افزار برنامه ريزي صفر و يک

بسته 1 تايي     5000 تومان (1 بار اجراي نرم افزار)

بسته 3 تايي     7500 تومان (3 بار اجراي نرم افزار)  

بسته 5 تايي     11000 تومان  (5 بار اجراي نرم افزار)

بسته 7 تايي     14000 تومان  (7 بار اجراي نرم افزار)

زمان انقضاي کليه بسته ها 1 ماه (30 روز) است